Woensdag 16 mei ALV!

By mei 9, 2018 Nieuws

 

Vergadering: Algemene Ledenvergadering VC058
Datum: woensdag 16 mei 2018
Tijd: 20.00 uur
Plaats:
Audi Bourguignon
Jupiterweg 15 8938 AD Leeuwarden
Genodigden: Leden, ouders van jeugdleden en ereleden van VC058
Voorzitter:Albert Rodenhuis
Notulist:Natascha van der Eems

Agenda

1. Opening en welkom
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken
a. Laatste training 2017/2018 en eerste training 2018/2019
b. Lustrumfeest op 2 juni, opgave via ac@vc058.nl
c. Eredivisie beach op 9 en 10 juni: vrijwilligers gezocht
d. Detobeach op 16 juni
e. Vrijwilligersavond – vrijdag 6 juli
f. Elk team 3 scheidsrechters leveren op eigen niveau – aanmelden voor 1 juni
g. Update kleding
4. Benoeming stembureau
5. Vaststellen notulen ALV 17 november 2017
6. Status overleg Sportkoepel
7. Financiën
a. Club Collect
b. Vaststellen contributie 2018/2019
c. Voorlopige begroting 2018/2019
8. Samenstelling bestuur/commissies
a. Penningmeester: Sonny de Haan, statutair aftredend, functie, geen kandidaat
b. Algemeen lid: Stef Ijmker, statutair aftredend (technisch beleid) en herkiesbaar (arbitrage)
c. Ledenadministratie: Elise Ijmker, aftredend en niet herkiesbaar, plaats vacant
d. Arbitragecommissie: Klaas Hylkema, aftredend en niet herkiesbaar
e. Communicatiecommissie: 1 plaats vacant
f. Sponsorcommissie: 1 plaats vacant
g. Technische commissie: Howard Steenbeeke en Stef Ijmker, beide aftredend en niet herkiesbaar, 2 plaatsen vacant, kandidaat Mariëlle Huurdeman en 1 plaats vacant.
Geïnteresseerde kandidaten kunnen t/m 14 mei contact opnemen met één van de bestuursleden
9. Rondvraag
10. Sluiting

NB: Ouders van jeugdleden kunnen op grond van de statuten één stem per jeugdlid uitbrengen.

Bestuur VC058,
Albert, Arjen, Stef, Sonny, Rudolf en Natascha
secretariaat@vc058.nl

Leave a Reply